පුංචි ඡන්දෙට දින නියම කරන ගැසට් එක එළියට

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ගැසට් පත්‍රය අද (11) රාත්‍රී හෝ හෙට උදෑසන වන විට පල කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානි කල්පනී මහත්මිය පවසනවා.

ඇය සඳහන් කළේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ 2043/57 දරණ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බවයි.

2043/56 දරණ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට මුද්‍රණය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින අතර එහි සිංහල ප්‍රකාශනය අද රාත්‍රී  හෝ හෙට උදෑසන නිකුත් කළ හැකි බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනිය සඳහන් කළේය.

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය පැවැත්වීමට අදාළ දින නියම කිරීම සඳහා 2043/56 දරණ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශනයට පත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

මෙම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශනයට පත්කිරීමෙන් පසු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ඡන්දය සඳහා දින නියම කිරීම සිදුකරනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *